Polityka prywatności

W związku z wdrożeniem wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), przekazujemy poniżej informację na temat przechowywania, przetwarzania i celów przetwarzania danych osobowych przez Szpital Koni Służewiec S.C. Przychodnia Weterynaryjna.

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych ma zastosowanie do danych otrzymanych drogą elektroniczną oraz w ramach umów z klientami.


Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Szpital Koni Służewiec S.C. Przychodnia Weterynaryjna


Jak się z nami skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych?

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

Szpital Koni Służewiec S.C. Przychodnia Weterynaryjna,

ul. Puławska 266,

02-684 Warszawa,


wet@szpitalkoni.com.pl


Skąd mamy Państwa dane?

Dane otrzymujemy od Państwa podczas zawierania umowy – zlecenia wykonania usługi weterynaryjnej, jak również w drodze korespondencji mailowej poprzez kierowane do nas pytania i prośby o konsultacje.


Jaki jest cel przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?


Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zawartej umowy –zlecenia wykonania usługi weterynaryjnej, w tym do:

  1. Realizacji umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO), gdzie Państwa dane będą przetwarzane przy zawarciu umowy w celu jej realizacji.


  1. Odpowiedzi na zapytanie (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), gdzie wyrażają Państwo zgodę na kontakt związany z realizacją tej prośby lub zapytania


  1. Wykonywania umowy lub zamówienia  pomiędzy nami, a innym podmiotem (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) gdzie, jeżeli jest Pan/Pani osobą wskazaną do kontaktów z nami przez pracodawcę lub inny podmiot, Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy zawartej pomiędzy nami a tym pracodawcą lub tym innym podmiotem, a przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty, związane z realizacją takiej umowy, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.


  1. Realizacji obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji (art.6 ust.1 pkt c RODO), gdzie w przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Państwa rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


  1. Potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), gdzie udostępnione dane mogą być przetwarzane do celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie przez nas obowiązków oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przeciw nam skierowanymi, a przetwarzanie danych będzie podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (czyli Szpitala Koni Służewiec S.C.) jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.


Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

W przypadku osób, które są stroną umowy zawieranej z nami – podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest wymaganym przepisami prawnymi warunkiem zawarcia i wykonania umowy.


Jakie macie Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzania swoich danych?


Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, to znaczy prawa do dostępu do danych, ich sprostowania i usunięcia, prawa do ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu, czy też nawet cofnięcia zgody.

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania wyślemy odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.
Należy podkreślić, że :

  • prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;
  • prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy ;
  • administrator może odmówić usunięcia danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO (np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku  lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
  • w niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Dzieje sie tak, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie nie przysługuje administratorowi gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.


Od dnia 25 maja 2018 każdemu, kogo dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE jest dostępna na stronie:

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080


Kto jest odbiorcą Państwa danych?

Dane kontaktowe przechowywane są na naszych serwerach i dostępne są wyłącznie dla personelu Szpitala Koni Służewiec S.C. Dane mogą być jednak udostępniane usługodawcom i partnerom, z którymi współpracujemy w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej z Państwem umowy.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• statystycznych i archiwizacyjnych,

• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.


W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


Czy przekazujemy Państwa dane do państw trzecich?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa spoza UE.Szpital Koni Służewiec S.C.